Миссия IuteCredit — быть самой быстрой и самой удобной кредитной компанией в Молдове!

Люди будут мнговенно использовать наши кредитные услуги и получат деньги быстро. Мы часть будущего.

Intră în vigoare la 14.11.2023

1. INTRODUCERE

1.1 OCN Iute Credit SRL, cu număr de înregistrare 1008600026223, adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 182, et. 5, , e-mail , număr telefon 022801500, reprezentat de către Directorul Sergiu Sobuleac (în continuare: Creditor).

1.2 Acești Termeni și Condiții Generale (în continuare: Termeni), Lista de preturi și Taxe și principiile de prelucrare a datelor clienților, așa cum sunt descrise în Politica de Confidențialitate, fac parte integrantă din aceasta și se aplică tuturor contractelor încheiate între Creditor și Client și sunt disponibile pentru toate părțile interesate la sediul companiei Creditorului și pe site-ul web al acestuia.

1.3 Creditorul are dreptul de a modifica unilateral Termenii, Lista de preturi și Taxe și Politica de Confidențialitate prin informarea clienților cu privire la modificări cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de intrarea în vigoare a modificărilor.

1.4 În cazul în care Clientul nu este de acord cu modificarea (modificările), acesta are dreptul de a rezoluționa Contractul (Contractele), notificând acest lucru Creditorului în scris sau printr-o altă modalitate convenită, în termenul prevăzut la clauza 1.3. și îndeplinind toate obligațiile care decurg din Contract (Contracte).

1.5 Dacă Clientul nu își exercită dreptul, așa cum este stipulat în clauza 1.4, de a rezoluționa Contractul (Contractele), se consideră că a acceptat modificările și declară prin aceasta că nu mai are nicio pretenție ulterioară față de Creditor în ceea ce privește modificările aduse Termenilor, Politicii de Confidențialitate și/sau Lista de preturi și Taxe.

1.6 Termenul de preaviz stabilit în clauza 1.3. nu se aplică în cazul în care modificarea devine mai favorabilă pentru Client (de exemplu, diminuarea tarifelor) sau se adaugă noi servicii.

1.7 Termenii și toate contractele încheiate în baza acestora vor fi guvernate de legislația Republicii Moldova.

1.8 Clientul poate solicita în orice moment o copie a Termenilor aplicabili la oficiile secundare ale Creditorului sau îi poate găsi pe site-ul web al acestuia la adresa www.iutecredit.md.

2. DEFINIȚII

2.1 Taxe Adiționale – toate celelalte taxe pentru serviciile care nu sunt incluse în Contractul de credit nebancar sau în Contractul de gaj, pe care Clientul le-a solicitat, iar Creditorul le-a efectuat. Serviciile suplimentare și taxele aferente sunt enumerate în Lista de preturi și Taxe, accesibil pe site-ul web al Creditorului.

2.2 Contractul – un acord obligatoriu din punct de vedere juridic între Părți în care Creditorul a acceptat să acorde și Clientul a acceptat să primească un credit nebancar. Fiecare astfel de contract în întregime este format din Termenii general aplicabili, Contractul-cadru, Lista de preturi și Taxe, termenii Politicii de Confidențialitate și toate celelalte contracte, înțelegeri reciproce și toate anexele la orice contracte încheiate între Creditor și Client (inclusiv orice modificări și completări), precum și fiecare Contractul de credit nebancar.

2.3 Grafic de plată – un angajament juridic obligatoriu care conține date privind ratele de plată ale creditului și scadența acestora și condițiile legate de plata acestor sume, o prezentare generală a fiecărei plăți cu date privind suma principală a Creditului, Dobânda calculată pe baza ratei dobânzii, comisioanele și costurile suplimentare.

2.4 Legi aplicabile – Codul civil, Codul de procedură civilă, Legea privind organizațiile de creditare nebancară, Legea privind contractele de credit pentru consumatori, Legea privind documentul electronic și semnătura electronică, Legea privind protecția consumatorilor, Legea privind protecția datelor cu caracter personal, Legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și alte legi și regulamente aplicabile care reglementează această materie.

2.5 Cererea – cererea de aprobare a unui Credit depusă fie în scris, fie în format electronic sau verbal de către Client către Creditor.

2.6 DAE – costul total al Creditului, care include dobânda, Comisionul și toate celelalte tipuri de taxe și alte costuri, pe care Clientul este obligat să le plătească în legătură cu Contractul de credit nebancar și care sunt sau trebuie să fie cunoscute de către Creditor, inclusiv comisioanele pentru serviciile obligatorii suplimentare legate de Contractul de credit nebancar, în special primele de asigurare în cazurile în care încheierea contractului de servicii este o condiție obligatorie pentru obținerea Creditului sau în cazurile în care acordarea Creditului este rezultatul aplicării unor termeni și condiții comerciale. Costul total al Creditului nu include taxele notariale, taxele de stat sau primele de asigurare pe care Clientul le-a plătit în mod voluntar. La calcularea costului total al Creditului și a dobânzii anuale efective inițiale se presupune că creditul este utilizat fără întârziere și în întregime de către Client, că Contractul rămâne în vigoare până la data rambursării finale a sumei Creditului convenită în Contractul de credit nebancar și că Părțile își îndeplinesc în mod corespunzător obligațiile care decurg din Contract.

2.7 Evaluare – procesul de evaluare a bonității Clientului, a capacității de plată și de verificare a probabilității de rambursare a Creditului.

2.8 ATM – bancomat de retragere de numerar deținut de către Creditor.

2.9 MDL – leul moldovenesc. Creditele aprobate și debursate de către Creditor în conformitate cu Contractul sunt în lei moldovenești și sunt rambursate de către Client în lei moldovenești.

2.10 Sediul companiei – orice sediu de afaceri, utilizat de către Creditor, în care Clientul poate desfășura una sau mai multe dintre următoarele activități: obținerea de informații și/sau consultanță cu privire la condițiile de solicitare, obținere unui Credit; solicitarea unui Credit; încheierea Contractului; desfășurarea altor activități în conformitate cu Termenii sau Contractul-cadru. Locația, programul de lucru și organizația corespunzătoare care gestionează spațiile comerciale sunt enumerate pe site-ul web al Creditorului.

2.11 Comisionul de examinare – este Comisionul plătit de Client către Creditor pentru analiza Cererii, organizarea fondurilor, formalizarea Contractului sau a modificărilor la Contract.

2.12 Credit de consum – un credit acordat Clientului, inclusiv pentru achiziționarea de bunuri și servicii sau pentru refinanțarea unor obligații monetare deja existente

2.13 Birou al istoriilor de credit – persoană juridică de drept privat constituită sub forma unei societăți cu răspundere limitată sau a unei societăți pe acțiuni, înregistrată conform legislației, care prestează, în conformitate cu legea, servicii de formare, procesare și stocare a istoricului de credit, precum și de prezentare a rapoartelor de credit, și servicii conexe.

2.14 Intermediar de credit – persoană autorizată de către Creditor pentru încheierea Contractului în numele acestuia.

2.15 Client – o persoană fizică care a intrat într-o relație contractuală cu Creditorul și/sau solicită utilizarea produselor și serviciilor oferite de către acesta.

2.16 Contul Clientului – un cont deschis pe platforma MyIute pentru Client în baza Contractului-cadru.

2.17 Numărul de referință al Clientului – un număr unic atribuit fiecărui Client, care este utilizat și ca număr de Contract-cadru.

2.18 Semnătură electronică – o semnătură furnizată de Părți cu ajutorul unui dispozitiv mobil a cărei valoare juridică este echivalentă cu cea a semnăturii olografe.

2.19 Comisioane – toate comisioanele percepute de către Creditor în conformitate cu Contractul.

2.20 Contractul-cadru – un acord cu caracter juridic obligatoriu în care sunt convenite condițiile pentru Contul Clientului, Limita de Credit Personal, acordarea de Credite în limita de Credit Personal și serviciile suplimentare legate de Credite.

2.21 Dobânda – suma plătită de Client către Creditor ca o compensație pentru Credit.

2.22 Legea privind protecția datelor cu caracter personal – Legea privind protecția datelor cu caracter personal, cu modificările în vigoare aplicabile.

2.23 Credit – suma creditului de consum aprobată de către Creditor, așa cum este definită în Contractul de credit nebancar.

2.24 Numărul de referință al Creditului – un număr unic atribuit fiecărui Contractul de credit nebancar.

2.25 MyIute – un mediu online care oferă Clienților un instrument pentru a înregistra un Cont de Client, pentru a solicita Credite, pentru a vedea soldurile și evenimentele legate de creditele deținute sub o singură vedere combinată și pentru a ajuta Clienții să efectueze rambursările de Credit în timp util.

2.26 Mijloc de comunicare reproductibil – orice mijloc de comunicare care îndeplinește următoarele criterii: (i) permite ca informația să fie adresată personal destinatarului; (ii) permite destinatarului stocarea informației pentru a fi utilizată ca referință în viitor și pe o perioadă suficientă pentru scopul informației și (iii) permite copierea/reproducerea modificată a informației stocate. Cu excepția formei scrise, creditorul consideră drept mijloace de comunicare reproductibile și comunicările prin e-mail, sms, comunicații telefonice înregistrate etc.

2.27 Părți – așa cum se menționează în Contractul sau în Contractul de gaj.

2.28 Limita de credit personală (LCP) – reprezintă suma maximă precalculată pe care Clientul o poate primi ca Credit de la Creditor.

2.29 Data de rambursare – data la care Clientul este obligat să ramburseze Creditul, inclusiv toate comisioanele.

2.30 Contract de garanție – contract de credit garantat cu o clauză de executare silită.

2.31 Contract de credit nebancar – contract de credit de consum încheiat pentru acordarea unui Credit, inclusiv pentru achiziționarea de bunuri și servicii sau pentru refinanțarea obligațiilor monetare deja existente, cu toate anexele, precum și Contractul gaj cu toate anexele.

2.32 Comision de suspendare – valoarea Comisionului pe care Clientul trebuie să o plătească dacă dorește să solicite suspendarea ratei lunare respective. Suma Comisionului de Suspendare este determinată de Lista de prețuri și taxe Creditorului. Clientul poate utiliza acest drept o singură dată pentru fiecare rată lunară.

2.33 Lista de prețuri și taxe – lista de prețuri pentru serviciile și activitățile suplimentare ale Creditorului desfășurate în legătură cu Clienții care întârzie cu executarea obligațiilor lor. Lista de prețuri și taxe este publicat la sediul companiei Creditorului și pe site-ul web.

2.34 Termeni – Termeni care descriu condițiile generale de creditare a persoanelor fizice.

2.35 Site-ul web – site-ul web al Creditorului., www.iutecredit.md.

3. PRINCIPII GENERALE DE ÎNCHEIERE A UNUI CONTRACT

3.1 Creditorul are dreptul de a decide cu cine să încheie sau nu contracte (libertate contractuală).

3.2 Creditorul poate aproba și încheia un contract dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

3.3 Clientul este o persoană fizică și cetățean al Republicii Moldova, are cel puțin 18 ani și are capacitatea juridică de a încheia un contract;

3.4 Identitatea Clientului este verificată în mod corespunzător;

3.5 Clientul are un venit și își poate permite să plătească creditul, întrucât Clientului i se poate solicita să prezinte o dovadă documentată a acestui venit;

3.6 Clientul a solicitat un credit de la creditor și acesta a fost aprobat;

3.7 Clientul acceptă și semnează Contractul-cadru;

3.8 Clientul acceptă și semnează Contractul de credit nebancar și anexele acestuia și/sau orice alt contract considerat necesar (de exemplu, Contractul de gaj etc.);

3.9 În cazul unui Contract de gaj, atunci când gajul este înregistrat în Registrul garanțiilor reale mobiliare.

3.10 Aprobarea Creditului depinde de Evaluare. Creditorul poate, de asemenea, să aprobe un Credit pe baza datelor din baza sa de date internă.

3.11 Creditorul nu va încheia Contracte cu nerezidenții din afara Republicii Moldova și cu Clienții care nu prezintă sau refuză să prezinte datele/documentele solicitate de către Creditor în scopul identificării și verificării și/sau evaluării bonității și accesibilității lor, iar în conformitate cu cerințele Creditorului, la cererea acestuia, nu furnizează date sau documente suficiente pentru certificarea legalității fondurilor lor sau există orice alte motive pentru a-l suspecta de spălare de bani (inclusiv utilizarea unei persoane de acoperire) sau de finanțare a terorismului.

3.12 Creditorul nu va încheia Contracte cu Clienți care au cauzat daune directe sau indirecte Creditorului sau o amenințare de daune reale sau au prejudiciat reputația acestuia.

4. DEPUNEREA CERERII DE CREDIT

4.1 Clientul solicită personal un Credit, prin depunerea Cererii către Creditor. Depunerea Cererii se poate face prin intermediul Site-ului web al Creditorului, la telefon, prin aplicația mobilă (MyIute), la sediul companiei Creditorului sau printr-un Intermediar de credite sau prin orice alt canal pus la dispoziție de către Creditor.

4.2 Pentru solicitarea unui Credit prin intermediul canalelor digitale disponibile, Clientul va trebui să îi ofere Creditorului acces la camera și microfonul telefonului său. Clientul va trebui să aibă telefonul conectat la internet și să aibă hard- și software adecvat pe acesta, iar telefonul Clientului ar putea fi necesar să aibă un detector de amprente și/sau capacități de recunoaștere facială.

4.3 În Cerere, Clientul își declară datele personale, e-mailul, telefonul de contact etc., precum și suma solicitată pentru Credit și durata solicitată a Creditului.

4.4 Creditorul nu este responsabil pentru eventualele erori în datele transmise de Client și orice consecințe ale acestor erori vor fi suportate de Client.

4.5 Prin depunerea Cererii, Clientul este de acord și recunoaște că Creditorul are dreptul de a face verificări la Biroul Istoric de Credit în perioada de valabilitate a Contractului-cadru, în conformitate cu regulile operaționale, privind modul și procedura, de utilizare a datelor de la Biroul Istoriilor de Credit.

4.6 Înainte ca Creditorul să accepte acordarea unui credit, Clientul trebuie să declare dacă este sau nu o persoană expusă politic sau dacă are legătură cu o persoană expusă politic (în continuare: PEP). Informații suplimentare referitoare la PEP pot fi accesate la acest link.

4.7 Înainte de semnarea Contractului, Creditorul va pune la dispoziția Clientului informația precontractuală pentru Creditul solicitat, precum și condițiile Creditului.

4.8.Condițiile contractului de credit nebancar afișate în tabelul de mai jos sunt în scop demonstrativ. Pentru o ofertă personalizată, consilierii noștri vor contacta clienții, inclusiv clienții noi* după depunerea cererii de credit nebancar.

Durata creditului Suma maximă a creditului Dobânda Comision Rata lunară Costul total DAE, %
3 luni 40000 2396,05 0 14129,89 2396,05 35,5
4 luni 40000 2999,65 0 10750,37 2999,65 35,5
5 luni 40000 3616,76 0 8723,8 3616,76 35,5

*Client nou – este clientul care nu a beneficiat anterior de credite nebancare în cadrul companiei OCN Iute Credit SRL

5. IDENTIFICAREA CLIENTULUI ȘI PRINCIPIILE „CUNOAȘTEȚI-VĂ CLIENTUL” (KYC)

5.1 Clientul sau, în cazuri excepționale, reprezentantul acestuia, trebuie să prezinte datele și documentele solicitate de către Creditor pentru identificarea Clientului.

5.2 Clientul va fi identificat pe baza documentelor de identificare personală care sunt în conformitate cu legislația și acceptate de către Creditor (de exemplu, buletin de identitate).

5.3 Clientul sau reprezentantul acestuia pot fi identificați prin intermediul unui mijloc de comunicare acceptat de către Creditor sau prin intermediul mijloacelor de identificare digitală.

5.4 Creditorul va presupune că documentul (documentele) prezentat(e) de către Client este (sunt) autentic(e), valabil(e) și corect(e).

5.5 Creditorul va face o copie a documentelor prezentate de Client și o va stoca, fizic și/sau electronic, în conformitate cu regulile Politicii de Confidențialitate.

5.6 Creditorul va aplica atât măsurile stabilite la nivel local și internațional pentru prevenirea spălării banilor, finanțării terorismului și evaziunii fiscale, cât și măsurile de aplicare a sancțiunilor. Prin urmare, Creditorul trebuie să aibă o imagine de ansamblu asupra clienților săi, precum și asupra activităților (de exemplu, activități economice) și a originii activelor Clienților (aplicând principiul „Cunoaște-ți clientul”). Pe baza considerentelor menționate, Creditorul are dreptul și obligația:

5.6.1 să verifice în mod regulat informațiile de identificare ale Clientului sau ale reprezentantului Clientului și să primească documente și date suplimentare (inclusiv cetățenia, rezidența fiscală, locul de reședință) de la Client pe toată durata de valabilitate a relației contractuale cu acesta;

5.6.2 să solicite periodic și/sau la discreția sa documente și date privind activitățile Clientului, inclusiv date privind scopul și esența tranzacțiilor și originea juridică a activelor Clientului utilizate în tranzacții;

5.6.3 să monitorizeze modul în care Clientul utilizează serviciile Creditorului și își rezervă dreptul de a refuza încheierea de contracte viitoare cu Clientul în cazul în care sunt dezvăluite informații negative.

5.7 În timpul aplicării măsurilor de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului și a măsurilor de sancționare, Creditorul va utiliza metode bazate pe profilul de risc și va evalua amploarea adecvată și corespunzătoare a măsurilor, pornind de la natura tranzacțiilor, precum și de la evaluarea privind gradul de risc că Clientul, sau orice altă persoană legată de tranzacție, ar putea fi implicat sau ar putea iniția activități de spălare a banilor, finanțare a terorismului sau de încălcare a sancțiunii stabilite.

6. EVALUAREA SOLVABILITĂȚII ȘI A CAPACITĂȚII DE PLATĂ

6.1 Creditorul efectuează Evaluarea Clientului pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a informațiilor primite de la Client și dacă este necesar, după efectuarea de interogări în baze de date externe relevante pentru evaluarea solvabilității și a capacității de plată, la care Creditorul are acces legal.

6.2 Clientul este obligat să furnizeze Creditorului copii ale documentelor necesare pentru Evaluare, după cum consideră Creditorul că este necesar, cum ar fi:

6.2.1 o confirmare de angajare; și/sau

6.2.2 o copie a unui raport/extras bancar; și/sau

6.2.3 un document pentru primirea unei pensii, în cazul unui beneficiar de pensie etc.

6.3 În cazul unei cereri pentru un credit asigurat cu gaj, Clientul este obligat să furnizeze Creditorului un document de proprietate valabil pentru obiectul gajului pentru garantarea Creditului.

6.4 În cadrul Evaluării, Creditorul, la propria sa discreție, poate, prin intermediul angajaților săi, să poarte o conversație cu Clientul, în timpul căreia poate solicita și primi date suplimentare sau documente suplimentare. Toate aceste conversații sunt înregistrate și stocate în conformitate cu regulile Politicii de Confidențialitate și vor face parte din dosarul Clientului păstrat la Creditor.

6.5 În scopul aprobării Creditului, în conformitate cu Termenii, Clientul declară că, la data solicitării, acesta:

6.5.1 nu are obligații de garant și nici obligații neachitate față de stat, instituții financiare, angajatori actuali sau anteriori, orice persoană fizică sau juridică sau obligații scadente înainte de acordarea creditului pe care îl solicită, în afară de cele despre care a informat Creditorul în timpul procesului de încheiere a Contractului;

6.5.2 nu există nicio somație de plată notarială sau proces împotriva lor și nu se cunoaște niciun motiv justificat în mod obiectiv care ar putea duce la aceasta;

6.5.3 nu este insolvabil, nu participă la contracte a căror executare ar fi contrară îndeplinirii obligațiilor din Contract;

6.5.4 toate datele furnizate în Cerere sunt complete și exacte.

6.6 Dacă în timpul depunerii Cererii, Clientul furnizează date incorecte, în funcție de momentul în care se constată acest fapt, Creditorul își rezervă dreptul fie de a refuza încheierea Contractului și acordarea Creditului, fie de a rezolvi Contractul (dacă acesta este încheiat) și orice relație contractuală cu Clientul, fără notificare prealabilă și de a solicita rambursarea anticipată a Creditului, împreună cu toate comisioanele, costurile și dobânzile acumulate sau cele care se vor acumula până la data rezoluționării Contractului. Creditul este declarat scadent pentru plata anticipată cu o declarație unilaterală a Creditorului, care poate fi trimisă prin intermediul numărului de telefon (prin SMS) specificat de Client în Cerere, personal, la adresa declarată sau prin e-mail.

6.7 În cazul în care Creditorul aprobă Cererea, Clientul va fi notificat despre aceasta prin e-mail și/sau număr de telefon (prin SMS sau prin apel), personal la sediul companiei sau la sediul unui Intermediar de credite sau în mediul MyIute.

6.8 Creditorul are dreptul de a oferi Clientului alte condiții de încheiere a unui contract decât cel solicitat, inclusiv pe o perioadă mai scurtă de rambursare a creditului sau o sumă mai mică a creditului. În cazul în care Clientul este de acord cu oferta prin semnarea Contractului, Creditorul nu îi solicită Clientului să depună o nouă Cerere.

6.9 Termenul de aprobare a Cererii este de 72 (șaptezeci și două) de ore de la depunerea acesteia. În cazul în care Cererea nu este aprobată în acest termen, se va considera că nu a fost aprobată.

6.10 Creditorul își rezervă dreptul de a respinge Cererea, fără explicații concrete, prin trimiterea unei notificări scrise către client, fie prin e-mail, fie prin SMS la numărul de telefon specificat, afișarea acesteia în mediul MyIute sau prin respingere tacită. Respingerea tacită a Cererii va fi considerată în cazul în care Creditorul nu trimite o notificare de aprobare a Creditului către Client în termenele prevăzute pentru examinarea Cererii.

6.11 Dacă este cazul, Comisionul se percepe în ziua semnării Contractului de credit nebancar, rambursat de către Client cu ratele lunare scadente conform Graficului de plată, anexat la Contractul de credit nebancar. Suma Comisionului este specificată în Contractul de Credit Unic. Pentru evitarea oricăror dubii, comisionul se plătește integral și în cazul rambursării anticipate a Creditului sau al rezoluțiunii anticipate a Contractului, indiferent de motivul invocat de Client.

7. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

7.1. Fiecare Contract se consideră încheiat și intră în vigoare din momentul în care Clientul semnează Contractul, fie fizic, fie electronic.

7.2. Fiecare Contract și orice cerere pot fi semnate fizic la sediul companiei Creditorului sau la sediul unui Intermediar de credite. Semnarea electronică poate fi realizată în MyIute sau în alt mediu online. Părțile sunt de acord și recunosc că toate declarațiile privind solicitarea, încheierea, executarea și încetarea Contractului, semnate cu o semnătură electronică simplă sau electronică avansată, vor fi echivalente cu o semnătură olografă.

7.3. Pentru semnarea electronică în mediul MyIute, se va utiliza certificatul electronic al Clientului stocat în dispozitivul (telefonul) acestuia. Prin apăsarea butonului „Semnează”, o aplicație va solicita date biometrice (amprenta digitală sau identificarea facială) sau, dacă aceasta este activată, atunci, în cazul unui iPhone, va solicita PIN-ul telefonului clientului. Informațiile biometrice vor fi folosite pentru a obține rezultatul verificării din memoria securizată a telefonului (de exemplu, Enclava Securizată pentru iPhone) și, folosind certificatul MyIute stocat acolo, se va crea semnătura pentru documentul PDF și va fi trimisă pe serverele Creditorului, unde va fi adăugată la fișierul PDF. Nici o informație biometrică nu va fi trimisă către serverele Creditorului. În plus, nu este posibilă efectuarea de inginerie inversă a informațiilor biometrice din această semnătură. În cazul în care datele biometrice nu sunt configurate și, în cazul unui iPhone, nici PIN-ul telefonului nu este configurat, atunci contractul sau cererea va fi semnată electronic, utilizând numărul de telefon declarat de client, unde creditorul va trimite un cod unic de parolă unică (OTP), pe care Clientul trebuie să îl introducă în termen de 3 minute în subpagina care îi este afișată. În cazul în care codul OTP introdus corespunde cu cel trimis de către Creditor, Contractul sau cererea se consideră semnat (-ă).

7.4. Pentru semnarea electronică în afara mediului MyIute, Creditorul va trimite un link unic la adresa de e-mail a Clientului și, prin deschiderea linkului, se va trimite un cod OTP la numărul de telefon declarat de Client, pe care Clientul trebuie să îl introducă în termen de 3 minute în subpagina care îi este afișată. În cazul în care codul OTP introdus corespunde cu cel trimis de către creditor, contractul sau cererea se consideră semnat (-ă).

7.5. Contractul de gaj este considerat semnat și încheiat din momentul în care Clientul semnează personal Contractul și anexele la Contract și va fi informat cu privire la toate drepturile și obligațiile care decurg din acesta. Contractul de gaj intră în vigoare după ce Clientul semnează Contractul cu Creditorul și gajul este înregistrat în Registrul garanțiilor reale mobiliare.

7.6. Orice sumă aprobată și debursată de către Creditor către Client este considerată ca fiind un Credit aprobat de către Creditor în conformitate cu prevederile Contractului.

8. RAMBURSAREA CREDITULUI

8.1. Creditorul va debursa Creditul integral sau parțial către Client în conformitate cu Contractul și/sau pe baza instrucțiunilor ulterioare ale Clientului.

8.2. Creditele pot fi debursate fie în contul bancar al Clientului, Posta, și/sau prin intermediul ATM-ului sau, în cazul achiziționării de bunuri sau servicii prin intermediul unui Intermediar de credite, în contul bancar al Intermediarului de credite, fie prin orice alte modalități convenite între Client și Creditor. Fiecare canal de plată poate fi supus unor comisioane suplimentare, așa cum sunt descrise în Lista de prețuri și taxe. Clientul este de acord că orice taxă suplimentară va fi decontată din Credit.

8.2.1. Clientul este responsabil pentru corectitudinea detaliilor contului bancar în care dorește ca Creditul să fie transferat, inclusiv pentru orice terță parte (de exemplu, un alt creditor etc.) care ar putea fi implicată.

8.2.2. Pentru retragerea Creditului prin ATM, Clientul trebuie să introducă numărul de referință al creditului la ATM, iar Clientul va fi informat cu privire la Comisionul de retragere, care va fi dedus din suma Creditului pentru care a fost semnat Contractul. În cazul în care Clientul este de acord cu Comisionul afișat, acesta va trebui să confirme apăsând butonul „DA”, după care Creditorul va trimite un cod de parolă unică (OTP) la numărul de telefon înregistrat al Clientului. Clientul va trebui să introducă codul OTP primit la bancomat, după care poate selecta suma pe care dorește să o retragă.

8.2.3. În cazul în care Contractul este încheiat prin intermediul unui Intermediar de credite cu intenția de a achiziționa bunuri sau servicii ale Intermediarului de credite, Părțile au convenit ca Creditorul să transfere suma Creditului direct în contul bancar al Intermediarului de credite, iar Clientul este obligat să ramburseze Creditul către Creditor în conformitate cu Contractul. Creditorul nu este responsabil în cazul în care Intermediarul de credit se află în procedură de faliment sau de lichidare sau din orice alt motiv care ar putea opri transferul sumei Creditului. Creditorul nu va fi răspunzător față de client în cazul în care apar probleme tehnice privind bunul achiziționat sau serviciul achiziționat prin finanțare de la OCN Iute Credit SRL. Relația dintre Intermediarul de Credit și Client este strict bilaterală.

8.3. În cazul în care Clientul a furnizat Creditorului informații materiale false sau circumstanțele care au stat la baza acordării Creditului s-au schimbat (inclusiv înrăutățirea situației financiare a Clientului, la apariția sarcinilor asupra obiectului grevat de garanții, care nu erau cunoscute de către Creditor), acesta are dreptul de a refuza debursarea Creditului sau a unei părți a acestuia în baza Contractului.

9. DOBÂNZI, COMISIOANE, TAXE ȘI DAE

9.1. Creditorul are dreptul de a percepe dobânzi și/sau alte comisioane, astfel cum s-a convenit în Contractul de credit nebancar.

9.2. Clientul va plăti Creditorului dobânda pe suma rămasă din Credit pe baza ratei dobânzii definite în Contractul (Contractele) de credit nebancar în termenii și sumele definite în Graficul de plată. Prin semnarea Contractului, Clientul este de acord ca dobânda la Credit să fie aplicabilă și calculată din momentul semnării respectivului Contract de credit nebancar.

9.3. Dobânda este calculată prin metoda calculării dobânzii prevăzută de lege, luând în considerare faptul că anul are 365/366 de zile, iar luna 30 de zile.

9.4. Comisionul de examinare este un comision aplicat de către Creditor și reprezintă costuri legate de aprobarea și debursarea Creditului, convenite și plătibile în conformitate cu prevederile Contractului de credit nebacar. Comisionul se plătește integral la încheierea Contractului de credit nebancar, cu toate acestea, Părțile convin că acest comision poate fi plătit împreună cu ratele lunare ale Creditului, împărțite în părți egale.

9.5 Costul total al Creditului reprezintă toate costurile, inclusiv dobânda, Comisionul de examinare și toate celelalte tipuri de taxe și comisioane, pe care Clientul este obligat să le plătească în conformitate cu Contractul de credit nebancar și care sunt sau trebuie să fie cunoscute de către Creditor, inclusiv comisioanele pentru serviciile obligatorii suplimentare legate de Contractul de credit nebancar, în special primele de asigurare în cazurile în care încheierea contractului de servicii este o condiție obligatorie pentru obținerea Creditului sau în cazurile în care Contractarea Creditului este rezultatul aplicării unor termeni și condiții comerciale. Costul total al Creditului nu include taxele notariale sau taxele de stat. Dobânda anuală efectivă inițială exprimă costurile totale ale Creditului pentru Client, actuale sau viitoare, (inclusiv dobânda, alte costuri directe sau indirecte, comisioane sau taxe de orice fel) care rezultă din utilizarea Creditului și este exprimată ca dobânda anuală efectivă a Creditului (DAE). Calculul dobânzii anuale efective, inițial se bazează pe termenii și condițiile contractului valabile la momentul încheierii Contractului de credit nebancar sau al modificării acestuia (inclusiv rata dobânzii valabilă la momentul respectiv). La calcularea costului total al Creditului și a dobânzii anuale efective inițiale se presupune că Creditul este utilizat fără întârziere și în întregime de către Client, că Contractul rămâne în vigoare până la data rambursării finale a sumei Creditului convenită în Contractul de credit nebancar și că Părțile își îndeplinesc în mod corespunzător obligațiile care decurg din Contract.

10. GRAFICUL DE PLATĂ

10.1. Pe durata de valabilitate a Contractului, Creditorul pune la dispoziția Clientului, în mod gratuit, Graficul de plată.

10.2. Graficul de plată conține date privind obligațiile lunare plătibile ale Creditului și scadența acestora, precum și condițiile legate de plata acestor sume, o prezentare generală a fiecărei plăți cu date privind Suma de bază a creditului, dobânda, comisioanele, taxele și, dacă este cazul, alte costuri suplimentare obligatorii.

10.3. Clientul poate vizualiza Graficul de plată în Contul Clientului, dar, la cererea Clientului, Creditorul va livra Graficul de plată Clientului prin poștă sau prin e-mail.

10.4. Pentru comoditatea Clientului, Creditorul va rotunji ratele, specificate în Graficul de plată, iar egalizarea va fi efectuată cu ultima obligație de rambursare.

11. RAMBURSAREA CREDITULUI

11.1. Clientul va rambursa Creditul în termenele și condițiile prevăzute în prezentul document și în conformitate cu sumele specificate în Graficul de plată.

11.2. Clientul rambursează Creditul în contul bancar al Creditorului, așa cum este declarat în Contractul de credit nebancar sau pe site-ul web al Creditorului sau în MyIute. În cazul în care este pus la dispoziție, Clientul poate rambursa Creditul și prin intermediul terminalelor de plată cu numerar sau prin alte canale.

11.3. Clientul va plăti separat și pe cheltuiala proprie toate costurile care pot apărea în legătură cu executarea Contractului.

11.4. Clientul va trebui să utilizeze fie Numărul său de referință al clientului, fie un Număr de referință al Creditului pentru rambursare, întrucât prin utilizarea unui Număr de referință al Creditului se va considera că Clientul a furnizat instrucțiuni clare cu privire la obligațiile care sunt achitate, iar prin utilizarea Numărului de referință al clientului, Clientul recunoaște că, în cazul în care Clientul are mai mult de un Credit neplătit sau alte obligații scadente față de Creditor, achitarea acestor plăți se va face la discreția Creditorului.

11.5. În cazul în care Clientul are mai mult de un Credit neachitat la Creditor și Clientul a efectuat o plată fără a da instrucțiuni specifice pentru distribuirea plății, distribuirea mijloacelor bănești primite de la Client se va face între sumele scadente în primul rând și cele scadente în al doilea rând, în următoarea ordine:

11.5.1. costuri de colectare judiciare și extrajudiciare, costuri pentru scrisori de atenționare, trimiterea de mesaje;

11.5.2. taxa (taxele) de suspendare (dacă este cazul):

11.5.3. dobânzi de întârziere sau penalități de întârziere acumulate:

11.5.4. comisioane și taxe;

11.5.5. dobânzi;

11.5.6. suma de baza a creditului (capitalul).

11.6. Toate rambursările efectuate prin transfer bancar sunt considerate valabile din momentul în care fondurile identificabile sunt primite în contul bancar al Creditorului. În cazul în care fondurile primite de către Creditor nu pot fi identificate ca fiind plătite în numele Clientului, rambursarea nu este considerată valabilă până în momentul identificării acesteia, iar Clientul suportă toate consecințele întârzierii la plată.

11.7. În cazul în care Clientul rambursează o sumă care nu este suficientă pentru a rambursa toate obligațiile datorate, costurile legate de neexecutarea și de executarea tardivă a obligațiilor Clientului sunt decontate mai întâi, astfel cum se menționează la Clauza 11.5.

12. RAMBURSAREA ANTICIPATĂ

12.1. Clientul are dreptul de a rambursa integral sau parțial Creditul înainte de termen, prin depunerea unei cereri de rambursare anticipată la Creditor, prin utilizarea mijloacelor de comunicare reproductibile.

12.2. În cazul unei rambursări anticipate integrale a Creditului, Clientul este obligat să plătească Suma de bază neplătită, comisioanele neachitate și dobânzile acumulate și alte taxe până în ziua rambursării anticipate.

12.3. În cazul rambursării anticipate a Creditului, Creditorul are dreptul la o compensație pentru orice costuri direct legate de rambursarea anticipată în valoare de 1 % din Creditul plătit anticipat, atunci când perioada rămasă din Contractul de credit nebancar este mai mare de un an și în valoare de 0,5 % din Creditul plătit anticipat atunci când perioada rămasă din Contractul de credit nebancar este mai mică de un an. Clientul nu datorează despăgubiri pentru rambursarea anticipată a Creditului atunci când acesta este rezolvitt pe baza unui drept de revocare exercitat în mod corespunzător.

12.4. Clientul plătește comisionul pentru rambursare anticipată către Creditor în ziua rambursării anticipate a Creditului sau a unei părți a acestuia.

12.5. În cazul în care Clientul a solicitat rambursarea anticipată a Creditului și nu a rambursat Creditul în întregime sau o parte a Creditului, așa cum a solicitat Clientul, în termenele specificate de către Creditor, se va considera că Clientul a renunțat la cererea de rambursare anticipată.

12.6. În cazul în care Clientul efectuează rambursări către Creditor care depășesc sumele datorate și nu a informat Creditorul prin Mijloace de Comunicare Reproductibile cu privire la intenția de a rambursa integral sau parțial Creditul, aceasta nu va fi considerată rambursare anticipată și va fi considerată plată în avans pentru obligațiile viitoare ale Clientului. Creditorul își rezervă dreptul de a deconta aceste sume cu toate creanțele pe care creditorul le-ar putea avea împotriva Clientului, care decurg din Contractul (Contractele) sau din cererile aprobate ale Clientului, considerând că aceste creanțe sunt scadente.

12.7. Rambursarea anticipată a Creditului poate fi, de asemenea, efectuată prin aprobarea de către Creditor a unui nou Contract de credit nebancar („Credit de refinanțare”). Creditul de refinanțare poate fi aprobat numai în cazul rambursării integrale (nu parțiale) a obligațiilor existente ale Clientului. Creditorul nu este obligat să aprobe cererea de Credit de refinanțare.

13. DREPTUL DE REVOCARE

13.1. Clientul are dreptul, fără a plăti despăgubiri sau penalități și fără a preciza un motiv, de a se dezice de Contractul de credit nebancar în termen de 14 zile de la data semnării Contractului de credit nebancar sau de la data la care Clientul primește informațiile privind dreptul său de revocare.

13.2. Dreptul de revocare a Contractului de credit nebancar se consideră exercitat cu condiția ca Clientul să trimită o notificare prin Mijloace de Comunicare Reproductibile către Creditor înainte de expirarea termenului-limită. În cazul în care Clientul efectuează rambursarea integrală a Creditului în termenul de retragere de 14 zile și nu notifică Creditorul cu privire la intenția de retragere, rambursarea va fi considerată ca plată în avans conform Clauzei 12.6.

13.3. În cazul în care Clientul își exercită dreptul de a revocare a Contractului de credit nebancar, acesta va restitui Creditorului Suma de bază a creditului și va plăti dobânda acumulată pentru perioada cuprinsă între data semnării Contractului de credit nebancar și data rambursării Sumei de bază a creditului și a dobânzii acumulate, fără întârzieri nejustificate și cel târziu în perioada de retragere de 14 zile. Dobânda este calculată pe baza ratei dobânzii pe zi, astfel cum s-a convenit în Contractul de credit nebancar.

13.4. În cazul în care Clientul a trimis la timp o notificare de exercitare a dreptului de revocare către Creditor, dar nu a plătit Creditul către acesta în această perioadă, Contractul își continuă valabilitatea, în condițiile în care a fost încheiat, inclusiv aplicarea Graficului de plată, anexă la Contractul de credit nebancar, cu toate consecințele oricărei întârzieri a Clientului.

14. AMÂNAREA RATEI LUNARE

14.1. Clientul are dreptul de a solicita o amânare a obligației lunare respective a unui Credit, caz în care Clientul este obligat să plătească o taxă de amânare. Taxa de amânare este o contraprestație monetară unică, nerambursabilă și neconvertibilă, a cărei sumă este publicată în Lista de prețuri și taxe, plătită de Client pentru:

14.1.1. a accepta taxa pentru întârzierea rambursării ratei lunare;

14.1.2. a evita înscrierea acestuia ca debitor pe lista de debitori rău-platnici, cum ar fi Registrul de Credite;

14.1.3. a opri calcularea penalităților;

14.1.4. a opri activitățile de colectare care ar crește obligațiunile totale ale Clientului.

14.2. Clientul recunoaște că, în cazul neachitării chiar și parțiale a obligațiunilor datorate, inclusiv a taxei de amânare până la termenul convenit, Creditorul are dreptul de a calcula dobânda de întârziere retroactiv de la data scadenței obligației (obligațiilor) lunare. Pentru evitarea oricăror dubii, taxa de amânare nu va fi rambursată și nici nu va fi calculată ca plată a obligației (obligațiilor) lunare, a dobânzii, a comisionului sau a oricăror alte taxe datorate de către Client.

15. CONSECINȚELE ÎNTÂRZIERILOR DE PLATĂ

15.1. În cazul în care Clientul nu își îndeplinește integral și la timp angajamentele asumate prin Contract, Creditorul are următoarele drepturi:

15.1.1. Să calculeze penalitatea de întârziere asupra sumei de bază a creditului neachitat de la data scadenței până la rambursarea sumei datorate. Rata dobânzii de întârziere se calculează în conformitate cu Capitolul 14 din Contractul-cadru.

15.1.2. Să calculeze și să perceapă un comision (comisioane) administrativ(e) pentru notificările privind obligațiile scadente trimise prin SMS începând cu a doua zi de întârziere și un comision administrativ pentru notificările scrise trimise, după cum urmează: primul avertisment scris, al doilea avertisment scris, avertismentul scris înainte de rezoluțiunea contractului și notificarea pentru rezoluțiunea contractului, în timp ce aceasta din urmă este supusă unei penalități de rezolușiune. Taxa (taxele) va (vor) fi calculată (calculate) în conformitate cu capitolul 14 din Contractul-cadru.

15.1.3. Să întreprindă toate acțiunile necesare în conformitate cu legile aplicabile, inclusiv rezoluțiunea Contractului și a oricăror alte Contracte încheiate între Părți și să desfășoare toate activitățile necesare pentru colectarea creanțelor sale în raport cu toate autoritățile și instituțiile competente inclusiv, dar fără a se limita la instanțe, notari, executori judecătorești și altele.

15.1.4. Să transmită informațiile privind obligațiile Clientului către Biroul Istoriilor de Credit , care pot afecta solvabilitatea viitoare a Clientului. Datele referitoare la Client sunt transmise Biroului Istoriilor de Credit în baza Legii privind Biroul Istoriilor de Credit.

16. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

16.1. În cazul în care Clientul înregistrează întârzieri la plata obligațiilor sale în cadrul oricărui Contract de credit nebancar pentru mai mult de 50 (cincizeci) de zile, Creditorul are dreptul de a rezolvi Contractul și/sau orice Contract(e) de Creditare Unic în vigoare și de a solicita Clientului să ramburseze imediat Creditul(ele) în curs de rambursare, dobânda (dobânzile) acumulată (acumulate), comisionul (comisioanele), taxele, dobânda (dobânzile) de întârziere, penalitățile și alte creanțe care decurg din Contractul și/sau din orice Contract (Contracte) de credit nebancar în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea unei notificări corespunzătoare din partea Creditorului, dacă:

16.1.1. a devenit evident faptul că Clientul a furnizat creditorului informații materiale false în cererea de Credit sau în alte documente prezentate creditorului (inclusiv înștiințări, certificate);

16.1.2. Clientul nu își îndeplinește în mod corespunzător obligațiile de plată care decurg din Contract;

16.1.3. Clientul nu execută în mod corespunzător oricare dintre obligațiile care decurg din Contract;

16.1.4. în cazul unui Credit asigurat cu gaj, valoarea de piață a bunului gajat scade în așa fel, încât valoarea obiectului gajat nu este suficientă pentru a satisface creanțele creditorului care decurg din contract sau apare invaliditatea gajului, iar creditorul și clientul nu reușesc să ajungă la un acord privind constituirea unei garanții suplimentare;

16.1.5. apar evenimente care pun în pericol executarea corespunzătoare a Contractului de către Client.

16.2. Clientul are dreptul de a rezolvi Contractul-cadru și oricare și/sau toate Contractele de credit nebancar în orice moment, prin transmiterea unei notificări prin mijloace de comunicare reproductibile către Creditor pentru această intenție, cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte de rezoluțiunea propriu-zisă. Rezoluțiunea oricărui și a tuturor Contractelor de credit nebancar va fi considerată ca o rambursare anticipată, astfel cum este descrisă mai sus, și ar putea fi supusă unei taxe de rambursare anticipată. Prin rezoluțiunea prezentului Contract-cadru, Clientul recunoaște și este de acord că va rezolvi, de asemenea, oricare și toate Contractele de credit nebancar, care vor trebui plătite de la data rezoluțiunii.

16.3. În cazul rezoluțiunii de către oricare dintre părți, Contractul (Contractele) de credit nebancar împreună cu toate comisioanele, taxele și dobânzile acumulate până la data rambursării efective sunt imediat exigibile. Suma finală care trebuie plătită de către Client din cauza rezoluțiunii de către Creditor în temeiul Contractului va fi declarată de către Creditor prin Mijloace de Comunicare Reproductibile.

17. DISPOZIȚII FINALE

17.1. În caz de conflict între Contractul-cadru și orice Contract de credit nebancar, se aplică prevederile Contractului de credit nebancar.

17.2. Creditorul are dreptul să transfere și/sau să cesioneze drepturile și obligațiile care decurg din Contract (contracte), precum și să gajeze creanțele de Credit din Contractul (contractele) de credit nebancar către orice terță parte fără consimțământul Clientului.

17.3. Clientul nu poate transfera drepturile și obligațiile care decurg din Contractul sau din oricare din Contractul (Contractele)ele de credit nebancar către o terță parte fără a obține în prealabil acordul scris al Creditorului.

17.4. Părțile convin să își trimită reciproc notificări prin Mijloace de Comunicare Reproductibile utilizând cele mai recente adrese declarate celeilalte Părți. Părțile convin să informeze cealaltă Parte cu privire la orice modificare materială care ar putea avea un efect asupra Contractului. Orice notificare se consideră că intră în vigoare din momentul în care este efectiv transmisă: (a) în momentul înmânării în mână celeilalte Părți; (b) în momentul înmânării notificării la adresa de e-mail/numărul de telefon al celeilalte Părți; (c) a doua zi de la recepționarea prin serviciul poștal recomandat, (d) în ziua notificării pe contul individual „MyIute” în web (e) în ziua notificării în timp real pe platforma „MyIute”, care se efectuează prin Mijloace de Comunicare Reproductibile.

17.5. Clientul garantează că a obținut consimțământul pentru prelucrarea datelor de la o terță persoană pe care Clientul a declarat-o ca persoană de contact alternativă.

17.6. Clientul și Creditorul vor depune efort pentru soluționarea oricăror neînțelegeri pe cale amiabilă, prin conciliere, tranzacție, mediere sau altele. În cazul în care o soluție nu va fi identificată, Părțile vor aplela la instanțele competente.

17.7. Contractul este reglementat de dreptul material al Republicii Moldova. Orice acțiune, proces sau procedură, inclusiv orice măsură de protecție provizorie sau măsură preliminară, care decurge din sau în legătură cu Contractul va fi intentată și soluționată definitiv exclusiv de către instanța competentă.

17.8. Nicio renunțare de către sau în numele Creditorului la oricare dintre drepturile sale în temeiul Contractului nu va exonera Clientul de îndeplinirea integrală a obligațiilor prevăzute în Contract, cu excepția cazului în care o astfel de renunțare explicită este făcută în scris de către Creditor.

17.9. Nicio renunțare de către sau în numele Creditorului la oricare dintre drepturile sale în temeiul Contractului nu va exonera Clientul de îndeplinirea integrală a obligațiilor prevăzute în Contract, cu excepția cazului în care o astfel de renunțare expresă este făcută în scris de către Creditor.

17.10. În cazul în care orice dispoziție a Contractului este considerată ilegală, invalidă sau inaplicabilă, în totalitate sau parțial, legalitatea, validitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții ale Contractului nu vor fi afectate sau limitate în niciun fel, iar clauza vizată va fi considerată ca fiind înlocuită în mod automat cu o altă clauză aplicabilă, validă și legală care are același efect sau un efect cât mai asemănător posibil, al clauzei vizate sau, dacă acest lucru nu este posibil, al intenției inițiale a Părților la încheierea Contractului.

OCN Iute Credit SRL